Kredyt a pożyczka – sprawdź, jakie są różnice

Kredyt a pożyczka – sprawdź, jakie są różnice

Pojęcia kredyt i pożyczka są do siebie podobne i wielu z nas wykorzystuje je zamiennie. Tymczasem istnieje wiele cech różnicujących takie produkty finansowe. Dowiedz się, czym właściwie cechuje się pożyczka, a kiedy zobowiązanie finansowe może być uznane za kredyt.

Kredyt a pożyczka – sprawdź, jakie są różnice

Czym jest pożyczka?

Co oznacza ten termin w świetle prawa cywilnego? Pożyczka według art. 720 Kodeksu cywilnego jest umową, na podstawie której dający ją zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Biorący pożyczkę zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości. Umowa, w przypadku której jej przedmiotem jest kwota ponad 1000 zł, wymaga zachowania, z mocy prawa cywilnego, formy dokumentowej, czyli musi być zawarta na piśmie.

Czym jest kredyt?

Art. 69 Prawa bankowego wskazuje, czym jest umowa kredytu i tym samym, co to jest kredyt. Na podstawie podpisywanej pomiędzy kredytobiorcą i kredytodawcą umowy bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji swojego klienta na czas oznaczony środki pieniężne z przeznaczeniem na ustalony cel, choć są odstępstwa od tej reguły. Przykładem niech będzie kredyt gotówkowy, w przypadku którego klient nie musi podawać, na co spożytkuje otrzymane pieniądze. Jednocześnie ta sama umowa kredytowa zobowiązuje kredytobiorcę do korzystania z środków bankowych ściśle zgodnie z ustalonymi warunkami. Musi on zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami, w oznaczonych terminach spłaty oraz uiścić prowizję od udzielonego zobowiązania. Wymogiem jest, by umowa kredytowa miała zachowaną formę dokumentową – pisemną.

Czym różni się kredyt od pożyczki?

Już sam fakt, że podstawa prawna jest inna w przypadku pożyczki i kredytu powoduje, że mamy do czynienia z nieco innymi produktami. Między kredytem a pożyczką chwilówką czy po prostu pożyczką gotówkową są podobieństwa i różnice.

Pożyczka a kredyt – podobieństwa

Nie bez powodu wielu z nas mówi, że zaciąga kredyt lub pożyczkę i ma na myśli ten sam produkt. W obu bowiem przypadkach jest to zobowiązanie finansowe, które trzeba zwrócić w umówionym terminie.

Co ciekawe, zdarza się, że pożyczka i kredyt konsumencki są jednym i tym samym. W takiej sytuacji ani błędem, ani nadużyciem nie będzie uznanie pożyczki za kredyt, choć z dopiskiem, że jest to kredyt konsumencki. Art. 3 ustawy o kredycie konsumenckim wskazuje, że przez umowę takiego zobowiązania rozumie się umowę, na mocy której kredytobiorcy udostępniana jest kwota nie większa niż 255 550 zł lub równowartość tej sumy w walucie innej niż waluta polska. Kredytu konsumenckiego odpłatnie udziela kredytodawca w zakresie swojej działalności gospodarczej lub daje przyrzeczenie jego udzielenia konsumentowi.

Pożyczka a kredyt – różnice

Kiedy zobowiązanie udzielane przez jeden podmiot innemu będzie pożyczką, a kiedy kredytem? Różnice wynikają tutaj między innymi z tego, że podstawą udzielenia pożyczki jest prawo cywilne, a kredytu – ustawa Prawo bankowe.

Odmienność między tymi dwoma formami pożyczania pieniędzy tkwi również w tym, kto może stać się kredytobiorcą lub pożyczkobiorcą. Kredytu banki udzielają tylko osobom, które nie mają negatywnych wpisów w historii, którą sprawdzają w Biurze Informacji Kredytowej. Natomiast firma udzielająca pożyczek może nawet nie zweryfikować BIK-u albo udzielić zobowiązania osobie, która jest już dłużnikiem. Jej cel nigdy nie jest określany w umowie, a przy kredycie się to zdarza, czego przykładem są celowe zobowiązania bankowe, jak kredyt samochodowy czy mieszkaniowy.

Formalności związane z kredytem gotówkowym czy hipotecznym są bardziej zaawansowane i jest ich więcej niż w przypadku pożyczki, którą możesz otrzymać nawet w ciągu kilkunastu minut od chwili złożenia wniosku. Kwota pożyczki z reguły jest niższa niż kredytu, choć pod tym względem czasem różnice mogą być minimalne.

W niektórych firmach pożyczkowych możesz uzyskać pieniądze w bez dodatkowych kosztów, tj. skorzystać z darmowej oferty, podczas gdy banki zawsze pobierają pewne opłaty za udzielenie kredytu.

Zwykle pożyczki są spłacane jednorazowo, a kredyty ratalnie, ale i pod tym względem mogą nastąpić pewne odstępstwa i możesz zaciągnąć pożyczkę na raty.

Kto może udzielić kredytu, a kto pożyczki?

Jak już zostało powiedziane, jedną z różnic pomiędzy pożyczką a kredytem jest to, kto może ich udzielić. Pożyczkę możesz otrzymać od firmy, banku, a nawet osoby prywatnej, podczas gdy kredyt jest stricte produktem bankowym i tylko bank czy instytucja mająca taki status, jak spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa (SKOK), może w istocie podpisać z tobą umowę.

Kredyt a pożyczka – podsumowanie

Kredyt jest produktem bankowym i tylko instytucje mające status banków mogą go udzielić. Klient chcący skorzystać z takiej oferty, musi mieć dobrą historię w BIK-u oraz uzyskać pozytywną ocenę swojej zdolności kredytowej. W przypadku wielu kredytów klient musi określić cel, na jaki zaciąga zobowiązanie.

W przypadku pożyczek wskazanie, na co zostaną przeznaczone środki, nie jest wymagane. Ponadto mogą one być udostępnione klientowi przez dowolne podmioty, na dowolną kwotę, także w formie darmowego zobowiązania.

Powiązane artykuły